Self-perceived health status, gender, and work status

Lara Pino-Domínguez, Patricia Navarro-Gil, Abel E. González-Vélez, Maria-Eugenia Prieto-Flores, Alba Ayala, Fermina Rojo-Pérez, Gloria Fernández-Mayoralas, Pablo Martínez-Martín & Maria João Forjaz (2016): Self-perceived health status, gender, and work status, Journal of Women & Aging, DOI:10. 1080/08952841.2015.1018030 Descarga Pdf

Share This